• كتاب النشاط الإشعاعي والنويدات المشعة Book Radioactivity · Radionuclides · Radiation pdf

  الفريد في الفيزياء
  كتاب النشاط الإشعاعي والنويدات المشعة فيزياء طبية pdf
  Book Radioactivity · Radionuclides · Radiation
  كتاب النشاط الإشعاعي والنويدات المشعة فيزياء طبية pdf Book Radioactivity · Radionuclides · Radiation ، كتب فيزياء طبية pdf ، كتب الفيزياء الطبية pdf ، النشاط الإشعاعي · النويدات المشعة · الإشعاع ، كتاب فيزياء إشعاعية طبية ، الطب النووي ، كتب في الفيزياء الطبية بي دي إف
  كتاب النشاط الإشعاعي والنويدات المشعة فيزياء طبية
  Author : J. Magill, J. Galy
  Publisher: Springer
  ISBN : 3-540-21116-0
  Contents

   rad i oactivity
  1. Origins and Discovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  The Greek Elements and the Indivisible Atom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  Twentieth Century Science and the Multi-Corpuscular Atom . . . . . . . . . . . . 4
  Discovery of Radioactivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Structure of the Atom: Kelvin-Thomson “Plum Pudding” Atom . . . . . . . . . . 6
  Bohr-Sommerfeld Model of the Atom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  The Neutron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Wave/Particle Duality: The de Broglie Relation andWave Mechanics . . . . . 12
  Classification of the Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Synthesis of the Elements in Nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  2. Nuclear Energetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Nuclear Units – Atomic Mass Unit and the Electron Volt . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Nuclear and Atomic Masses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Atomic and MolecularWeights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Avogadro’s Number. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Mass of an Atom and Atomic Number Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Relativistic Mechanics and Einstein’s Mass/Energy Equivalence . . . . . . . . . 23
  Binding Energy of the Nucleus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Nucleon Separation Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Q-Value for a Reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Energy Level Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Nuclear Spin and Parity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Nuclear Isomerism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Nuclide Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  3. Radioactivity and Nuclear Reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Simple Radioactive Decay: Half-life and Decay Constant . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Average (Mean) Lifetime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Branching Ratios and Number of Decay Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Decay Chains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Radioactive Equilibria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Decay Energy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Nuclear Reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Cross-sections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Neutron Reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Burnout Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  4. Types of Radioactive Decay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Decay Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Alpha (α) Decay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Beta-minus (β
  −) Decay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Gamma Emission and Isomeric Transition (IT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Internal Conversion (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Beta-plus (β
  +) Decay (Positron Emission) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Electron Capture (ε or ec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Spontaneous Fission (SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Proton Decay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Special Beta-Decay Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  Heavy-Ion or Cluster Radioactivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  Magic Radioactivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  Decay of Bare Nuclei – Bound Beta Decay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Halo Nuclides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  rad i onuclides
  5. Transmutation Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  How Constant is the Decay Constant? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Natural Transmutation by Radioactive Decay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Synthesis of Superheavy Elements by Transmutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Laser Transmutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
  6. Archaeology and Dating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
  Radioactive Dating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
  An Astrophysical Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  Age of the Earth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  Prehistoric Cave Art at Altamira, Northern Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  The Age of Groundwater – The Oasis Ballad Seet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  Nuclear Forensic Science – Age of Plutonium Particles . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  7. Radioisotopes in Medicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  Imaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  External Beam Radiotherapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
  Brachytherapy
  Immunotherapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
  Ion Beam Therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
  Boron Neutron Capture Therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
  Radioactive “Bullets” – Alpha-Immunotherapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
  8. Scientific and Industrial Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
  Radioisotope Tracers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
  Radiography and Gauging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
  Radiation Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
  Nuclear Batteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
  rad i ation
  9. Radiation and the Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  Biological Effects of Ionising Radiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  Radiotoxicity and Annual Limits of Intake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
  Radiation Hormesis and the Linear Non-Threshold (LNT) Model . . . . . . . . 144
  High Background Radiation Areas Around theWorld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
  Radon: A Test for the LNT Hypothesis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
  Radiation Exposure in High-Flying Aircraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
  Conan the Bacterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
  Packaging and Transport of Radioactive Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
  NuclearWaste Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
  Nuclear Tests in the South Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
  The Chernobyl Accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
  The Goiˆania Radiation Incident – a Benchmark for Radiological
  Dispersion Devices (RDDs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
  References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  Recommended Reading andWeblinks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
  Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
  Weblinks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
  Glossary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
  Appendices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
  Appendix A: Physical Constants, Conversion Factors, Prefixes,
  Greek Alphabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
  Appendix B: Table of the Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
  Appendix C: Properties of the Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
  Appendix D: Table of Atomic Masses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
  Appendix E: Universal Nuclide Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
  Computer System Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
  User Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
  Radioactive Decay Chain Simulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
  Neutron Reaction Path Simulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
  Appendix F: Periodic Table of the Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
  Appendix G: Karlsruhe Chart of the Nuclides – Karlsruher Nuklidkarte . . . 243
  Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  العودة إلى صفحة :
  كتب الفيزياء الطبية pdf

  تحميل كتاب download a book

  ليست هناك تعليقات

  جميع الحقوق محفوظة لــ الفريد في الفيزياء 2018 ©